VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
eshop.czechrepubrick.cz.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti 3M Developer, a.s., se sídlem Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, identifikační číslo: 27196585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9660 (dále jen „Prodávající“) platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího a upravují postup při uzavírání kupní smlouvy a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a spotřebitelem a fyzickou či právnickou osobou, které nejednají při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující“). Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese
eshop.czechrepubrick.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).


1.2. Vymezení základních pojmů:
 
Kupujícím se rozumí Spotřebitel a jiná právnická či fyzická osoba podnikatel, která nejedná při objednávání zboží a uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, tj. zejména zboží kupuje za jiným účelem než pro podnikání s ním.
 
Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní
m jinak jedná.
 
Webovou stránkou se rozumí internetové stránky Prodávajícího umístěné na adrese 
eshop.czechrepubrick.cz


1.3. Sdělení Prodávajícího před uzavřením smlouvy pro Spotřebitele:
 
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby Vašeho poskytovatele internetového nebo telefonického připojení; Prodávající si neúčtuje jakékoli další poplatky,

b) zálohu nebo obdobnou platbu Prodávající nevyžaduje; nebude-li např. vzhledem k povaze objednávky ve smyslu odst. 3.5 sjednáno jinak;
 
c) Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy za podmínek, lhůt a postupem uvedeným v článku 5. těchto Obchodních podmínek; formulář pro odstoupení od smlouvy je přístupný zde,
 
d) v případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

 e) se stížností se Spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru, které jsou uvedeny zejména v odstavci 12.3 těchto Obchodních podmínek.
 
1.4.   Tyto Obchodní podmínky stanovují odchylně práva a povinnosti smluvních stran, je-li Kupujícím Spotřebitel a osoba jiná než Spotřebitel. Je-li kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy a práva a povinnosti těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále případně jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li kupujícím jiná osoba než Spotřebitel, řídí se vztahy a práva a povinnosti těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené občanským zákoníkem. 
 
1.5.   Tyto Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webové stránky a další související právní vztahy.

1.6. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.7. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.8. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.9. Kupující odesláním Objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí jsou Sdělení před uzavřením kupní smlouvy, Reklamačním řádem a informacemi pod názvem „Metody doručení“ zveřejněné na Webové stránce Prodávajícího, a že s nimi výslovně a bez dalšího souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání Objednávky.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení nebo zanedbání této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než  dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a nepovažují se za návrh na uzavření kupní smlouvy, ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Za návrh na uzavření kupní smlouvy se považuje až Objednávka Kupujícího vyplněná ve smyslu odst. 2.3 a odeslaná dle odst. 2.4 těchto Obchodních podmínek. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu zejména ohledně toho zboží, které je z důvodů vyčerpání zásob či podmínek dodavatele nedostupné.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží, když objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu,
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „Objednávka“).
 
3.4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a závazné.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky) a Kupující se zavazuje Objednávku takto Prodávajícímu potvrdit.

3.6. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká poté, co Prodávající Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“) Objednávku Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že Prodávající vylučuje ve smyslu § 1726 uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem.

3.7. Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce; zboží je v takovém případě v nejbližším možném termínu po uzavření kupní smlouvy dáno k přepravě;
b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 293332120/0300, vedený u ČSOB, a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“); zboží je v takovém případě dáno k přepravě po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího ve smyslu odst. 4.3 a 4.4 těchto Obchodních podmínek.
c) bezhotovostně pomocí služby ePlatba+, která přesměruje platbu Prodávajícího na internetové bankovnictví jeho banky.


4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, uvedeným v potvrzení Objednávky doručeném dle odst. 3.6 článku 3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5. Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží v závislosti na provozních možnostech ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti Global Payments s.r.o.

Citlivé vstupní údaje, které Kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (odst. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Akční ceny zboží platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu s objednaným zbožím v tištěné podobě. Daňový doklad slouží obvykle i jako záruční list, není-li výrobcem vystaven ke zboží zvláštní záruční list.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že předmětem kupní smlouvy bylo několik druhů zboží nebo dodání více kusů zboží a tyto jsou dodávány postupně, běží tato lhůta ode dne poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně odesláno ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je uveřejněn na Webové stránce Prodávajícího; Prodávající v takovém případě bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu jeho přijetí na elektronickou adresu Kupujícího.
 
5.2    Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle jeho přání nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,  od kupní smlouvy na dodávku o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů a dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.3. Kupujícímu, který není Spotřebitelem ve smyslu těchto Obchodních podmínek nevzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu odst. 5.1 těchto Obchodních podmínek a je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze stanovují-li tak tyto Obchodní podmínky nebo občanský zákoník.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující.

5.5. V případě účinného odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím vrátí Prodávající všechny poskytnuté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající přijal, neurčí-li Kupující jiný způsob. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit poskytnuté plnění již při vrácení zboží. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující výslovně souhlasí s tím, že nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.7. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu veškerá plnění, která od něho přijal bez zbytečného odkladu, a to způsobem, jakým od něj plnění převzal nebo bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží doručuje Prodávající prostřednictvím přepravce na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. Způsoby, podmínky a náklady dopravy objednaného zboží jsou uvedeny na Webové stránce Prodávajícího v sekci „Doručovací metody“. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního a od Doručovacích metod odchylného požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) nebo je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o poškození zásilky nebo neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány a uvedeny na Webové stránce.
 
6.6.   Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl přepravci údaje týkající se Kupujícího v rozsahu potřebném pro doručení zboží.
 
6.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na něj přechází převzetím zboží od vybraného přepravce a zaplacením celé kupní ceny zboží ve smyslu odst. 8.1.
 
7.    ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí těmito Obchodními podmínkami a v otázkách výslovně neupravených příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

a) je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím,

c) vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

d) je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

e) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

f) estetické vady originálního obalu zboží označeného jako sběratelský set.

 

Pokud jsou zbožím starší LEGO® modely (stavebnice, figurky), které se již nevyrábějí, nejsou v nabídce aktuálního prodejního LEGO® katalogu pro veřejnost, stavebnice jsou prodávány v originálním balení od výrobce, a toto zboží má tak současně i sběratelský charakter, prodávající upozorňuje Kupujícího a ten při koupi zboží označeného jako sběratelský předmět bere na vědomí, že

- v případě uplatnění nároků z vadného plnění nelze vždy zaručit výměnu zboží právě pro jeho jedinečnost či nedostupnost  pro sběratelský charakter,

- zboží má pro svůj sběratelský charakter a stáří svou hodnotu a status raritního zboží. V případě stavebnic se mohou z těchto důvodů na jejich obalu projevovat změny jeho estetické kvality (změny povrchu bez porušení vnitřní celistvost obalu např. vybledlé barvy, poškrábání, pomačkání, praskliny svrchní části obalu apod.), přičemž těmto okolnostem odpovídá i cena tohoto zboží. Výskyt takových projevů na obalu zboží nepředstavuje vadu zboží, jedná se o ujednanou vlastnost zboží, a tudíž u nich nelze uplatňovat nároky z vadného plnění.

7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 7.2, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, to se netýká:
a) zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) použité zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím; u použitého zboží se sjednává, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do dvanácti (12) měsíců od převzetí, nebo
d) vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
7.5.   Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu (upozornění Prodávajícím na Webové stránce nebo v kupní smlouvě) anebo pokud Kupující vadu sám způsobil zejména neodbornou manipulací či montáží, nevhodným užíváním nebo ošetřením, úmyslným poškozením.
 
7.6. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla; to neplatí vyplývá-li z dokladu ke zboží jiná osoba určená k reklamaci či opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím při koupi zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající nebo osoba určená k reklamaci či opravě obdržela od Kupujícího reklamované zboží.
 
7.7.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravovat Reklamační řád Prodávajícího zde
, který je v samostatné sekci uveden na Webové stránce Prodávajícího.
 
7.8.   O reklamaci Kupujícího rozhodne Prodávající ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 
7.9.   Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejím určením.

8.6. Pokud Prodávající určí v rámci prodejní akce, že s nákupem zboží za stanovených podmínek je spojeno poskytnutí dárku, pak v jednom kalendářním roce, bez ohledu na četnost nákupů v daném kalendářním roce, lze jeden typ dárku poskytnout pouze jednou (informace o jednotlivých typech dárku a podmínkách vzniku nároku na dárek je k dispozici na Webové stránce Prodávajícího).

 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele Webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí podmínkami zpracování osobních údajů, jejichž aktuální plné znění je k dispozici v samostatné sekci na Webové stránce Prodávajícího zde.
 
10.   POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Na Webové stránce jsou používány tzv. cookies. Pravidla jejich používání, jakož i způsob, jak jejich používání zakázat, jsou k dispozici v samostatné sekci na Webové stránce Prodávajícího zde.

 
11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na elektronické adresu Kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu. Prodávajícímu je doručováno na adresu sídla nebo adresu elektronické pošty uvedené v odst. 12.5 těchto obchodních podmínek.

12. HEURÉKA OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti (pro účely tohoto odstavce dále jen „Podnikatel“). Pro Podnikatele jsou určeny zvláštní Obchodní podmínky Prodávajícího, které mu budou zaslány při sjednávání kupní smlouvy. Podnikatel je povinen při Objednávce zboží z Webového rozhraní obchodu uvést v poznámce, že zboží nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, jinak je Prodávající oprávněn Objednávku odmítnout, případně kupní smlouvu neuzavřít či od ní odstoupit, event. při řešení práv a povinností nepostupovat dle těchto Obchodních podmínek při řešení nastalé situace.
 
13.2. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí dodržování ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.

13.4. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost kupní smlouvy a/nebo ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná nezúčastněným třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění nebo při archivaci.

13.6. Kontaktní údaje Prodávajícího - adresa pro doručování: Ratajova 1113/8, Praha 4 – Kunratice, PSČ 148 00, adresa elektronické pošty: obchod@czechrepubrick.cz, telefon 730 529 612.

13.7. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění.  Prodávající
si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://eshop.czechrepubrick.cz. Dnem zveřejnění nových obchodních podmínek, není-li stanoveno jinak, pozbývají předchozí obchodní podmínky platnosti a účinnosti. Pro uzavřenou kupní smlouvu platí verze obchodních podmínek, která byla platná a účinná v okamžiku odeslání Objednávky.                   
 
 
V Praze dne 15. 10. 2018

 

 

 

 

Loading...