Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu. V případě, že předmětem kupní smlouvy bylo několik druhů zboží nebo dodání více kusů zboží a tyto jsou dodávány postupně, běží tato lhůta ode dne poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně odesláno ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je uveřejněn na webových stránkách Prodávajícího; Prodávající v takovém případě bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu jeho přijetí na elektronickou adresu Kupujícího.
(výňatek z obchodních podmínek)Reklamační řád

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese eshop.czechrepubrick.cz.

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti 3M Developer, a.s., se sídlem Praha 4 - Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00, identifikační číslo: 27196585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9660 (dále jen „prodávající“) platí  pro prodej zboží v e- shopu na adrese: eshop.czechrepubrick.cz.

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

-          je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

-          jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

-          vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

-          je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

-          vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

-          estetické vady originálního obalu zboží označeného jako sběratelský set.

 

Článek 2

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího osobně v jeho sídle, případně e-mailem na adrese obchod@czechrepubrick.cz. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším. Současně s uplatněním reklamace kupující vadné zboží předloží prodávajícímu v případě uplatnění reklamace v sídle prodávajícího, anebo prodávajícímu zašle přepravní službou na jeho adresu sídla.

Při reklamaci vadného plnění je povinen kupující uvést, o jakou vadu se jedná. Kupující při oznámení vady, anebo bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, sdělí prodávajícímu, jaké řešení z titulu vadného plnění navrhuje. Prodávající je povinen s kupujícím v případě osobní reklamace sepsat reklamační protokol, kde budou uvedeny kupujícím udávané vady a jeho volba práva pro vyřešení reklamace dle ust. § 2106 občanského zákoníku. 

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 

Článek 3

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, od výměny zboží pokračuje lhůta původní, která skončí uplynutím 24 měsíců od převzetí reklamovaného (původního) zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Článek 4

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů v případě, kdy je kupující spotřebitelem (fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná), v ostatních případech ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Článek 5

Odpovědnost prodávajícího za vadu, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím (Jakost při převzetí)

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

-          zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-          zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-          zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-          zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Článek 6

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5.

Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 

Vzhledem k tomu, že zbožím jsou starší LEGO® modely (stavebnice, figurky), které se již nevyrábějí, nejsou v nabídce aktuálního prodejního LEGO® katalogu pro veřejnost, stavebnice jsou prodávány v originálním balení od výrobce, a toto zboží má tak současně i sběratelský charakter, prodávající upozorňuje kupujícího a ten při koupi zboží označeného jako sběratelský předmět bere na vědomí, že

- v případě uplatnění nároků z vadného plnění dle tohoto čl.6 a čl.5 nelze vždy zaručit výměnu zboží právě pro jeho jedinečnost či nedostupnost  pro sběratelský charakter,

- zboží má pro svůj sběratelský charakter a stáří svou hodnotu a status raritního zboží. V případě stavebnic se mohou z těchto důvodů na jejich obalu projevovat změny jeho estetické kvality (změny povrchu bez porušení vnitřní celistvost obalu např. vybledlé barvy, poškrábání, pomačkání, praskliny svrchní části obalu apod.), přičemž těmto okolnostem odpovídá i cena tohoto zboží. Výskyt takových projevů na obalu zboží nepředstavuje vadu zboží, jedná se o ujednanou vlastnost zboží, a tudíž u nich nelze uplatňovat nároky z vadného plnění.

 

Článek 7

Náklady reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může kupující spor řešit soudní cestou a může se obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů. Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je-li spotřebitelem, je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Článek 8

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.10.2023

3M Developer, a.s.Loading...